คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงจิรัชญา สุทำแปง
ตำแหน่ง : ประธานนักเรียน
ระดับชั้น : ม.3
เบอร์โทร : 093-224-8343
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายดนัย ไชยโย
ตำแหน่ง : รองประธานนักเรียน
ระดับชั้น : ม.3
เบอร์โทร : 061-318-9140
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงธัญจิรา สุทำแปง
ตำแหน่ง : เลขาณุการ
ระดับชั้น : ม.2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายธนวัต สุทำแปง
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยเลขาณุการ
ระดับชั้น : ม.1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงประภารินทร์ นารัตน์
ตำแหน่ง : รองเลขาธิการ
ระดับชั้น : ป.6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงชนากานต์ กะรัตน์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ป.5
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงสิดาพร ละขะไพ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ป.4
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายวริธท์นันท์ วัฒนะนุกุล
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ป.1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายชนานนท์ ธนะเนตร
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ป.2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงพิชร์ณัฏฐ์ สถิตย์ศิลาธรรม
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ป.3