คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงณภัทร สุดใจ
ตำแหน่ง : ประธานนักเรียน
ระดับชั้น : ม.3
เบอร์โทร : 080-281-7101
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายสิทธิพล สุทำแปง
ตำแหน่ง : รองประธานนักเรียน 1
ระดับชั้น : ม.3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายศุภณัฐ แก้วก้อน
ตำแหน่ง : รองประธานนักเรียน 2
ระดับชั้น : ม.3
เบอร์โทร : 062-381-0410
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายธัญจิรา สุทำแปง
ตำแหน่ง : เหรัญญิก
ระดับชั้น : ม.3
เบอร์โทร : 099-628-6788
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงอรอนงค์ สุทำแปง
ตำแหน่ง : รองเหรัญญิก 1
ระดับชั้น : ม.3
เบอร์โทร : 061-296-0434
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงอรทัย กองแสน
ตำแหน่ง : รองเหรัญญิก 2
ระดับชั้น : ม.2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงปนัดดา ใจกล้า
ตำแหน่ง : ฝ่ายปฏิคม
ระดับชั้น : ม.3
เบอร์โทร : 082-904-3614
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงอนันตยา ปัญญาภู
ตำแหน่ง : ฝ่ายสหกรณ์
ระดับชั้น : ม.3
เบอร์โทร : 081-026-2938
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายธนวัต สุทำแปง
ตำแหน่ง : ฝ่ายสหกรณ์
ระดับชั้น : ม.2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงพีชร์ณัฏฐ์ สถิตย์ศิลาธรรม
ตำแหน่ง : ฝ่ายสหกรณ์
ระดับชั้น : ป.4
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงประภาวรินทร์ นารัตน์
ตำแหน่ง : ฝ่ายประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น : ม.1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายสิทธา ปาละ
ตำแหน่ง : ฝ่ายประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น : ม.1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายพงศกร ดุนสุข
ตำแหน่ง : ฝ่ายวิชาการและบรรณารักษ์
ระดับชั้น : ม.1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงวรวลัญช์ วัฒนะนุกุล
ตำแหน่ง : ฝ่ายวิชาการและบรรณารักษ์
ระดับชั้น : ป.5
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายศรัณญู หอมดอก
ตำแหน่ง : ฝ่ายวิชาการ
ระดับชั้น : ม.1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงชนาการต์ กะรัตน์
ตำแหน่ง : ฝ่ายปฏิคม
ระดับชั้น : ป.6