คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายประสิทธิ์ ศิริรัตน์
ตำแหน่ง : ประธานคณะกรรมการ
ตัวแทนจาก : กำนันตำบลไชยวัฒนา
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายประดิษฐิ์ จิตอารี
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : พระสงบ ธมฺมวโร
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนองค์กรศาสนา
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายอารี งามสม
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายสุวิทย์ ปัญญาภู
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนศิษย์เก่า
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางละออ แก้วเบี้ย
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนองค์กรในท้องถิ่น
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวนิชดา ปัญญาภู
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนผู้ปกครองนักเรียน
เบอร์โทร : 081-785-9417
ชื่อ-นามสกุล : นางพินผกา สถิตย์ศิลาธรรม
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนครู
เบอร์โทร : 095-675-4933
ชื่อ-นามสกุล : นายไพบูลย์ ไชยโย
ตำแหน่ง : กรรการและเลขานุการ
ตัวแทนจาก : ผู้อำนวยการโรงเรียน
เบอร์โทร : 084-432-5611