กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวดาราณี เทพสุคนธ์
ครู ค.ศ.3 โรงเรียนบ้านหนาด

นายศุภชัย กวาวสาย
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวธนาทิพย์ วีระวงศ์
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1