กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายสง่า จิตอารีย์
ครู ค.ศ.2 โรงเรียนบ้านเสี้ยว