กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสุมาลี ดีอุ่น
ครู คศ.3

นายสง่า จิตอารีย์
ครู ค.ศ.2 โรงเรียนบ้านเสี้ยว