กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายณรงค์ วัชรธธรมรักษ์
ครู คศ.3

นางพินผกา สถิตย์ศิลาธรรม
ครู คศ.1