กลุ่มบริการ

นายวิเชียร ก่อเกิด
ช่างไม้ชั้น 4

นายวิรัตน์ ไชยศิลป์
นักการภารโรง