กลุ่มบริการ

นายวิเชียร ก่อเกิด
ช่างไฟฟ้า 4

นายวิรัตน์ ไชยศิลป์
นักการภารโรง