ภาพกิจกรรม
รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน การทดสอบเพื่อวัดความรู้และความคิดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 O-NET (Ordinary National Educational Test) ปีการศึกษา 2561
         รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน การทดสอบเพื่อวัดความรู้และความคิดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 O-NET (Ordinary National Educational Test) ปีการศึกษา 2561 ประเมินตามมาตรฐานการเรียนรู้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สำนักงานคณะการรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ผลการทดสอบปรากฏว่าโรงเรียนศรีสระวงค์มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละสูงกว่าระดับประเทศ ทุกรายวิชา
โพสเมื่อ : 22 มี.ค. 2562,20:47   อ่าน 58 ครั้ง