ภาพกิจกรรม
การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาสมรรถนะครู 4.0 แบบผสมผสาน plc และ logbook เรื่องการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยกระบวนการ Active Learning
การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาสมรรถนะครู 4.0 แบบผสมผสาน plc และ logbook เรื่องการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยกระบวนการ Active Learning ณ โรงเรียนบ้านนาวงค์
โพสเมื่อ : 06 ธ.ค. 2561,21:52   อ่าน 90 ครั้ง