คณะผู้บริหาร

นายไพบูลย์ ไชยโย
ผู้อำนวยการสถานศึกษา