ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโดยย่อ 
           โรงเรียนศรีสระวงค์ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ.2520 เปิดสอน ระดับชั้นอนุบาล 1 - ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีเนื้อที่  3 ไร่ 1 งาน 10 ตารางวา สภาพเป็นพื้นราบติดกับวัดศรีสระวงค์ มีอาคารเรียน สปช.102/26 ขนาด 3 ห้องเรียน และ แบบ ป.1 ฉ ขนาด 3 ห้องเรียนต่อมาในปี พ.ศ.2539 ได้เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เพื่อเป็นการขยายโอกาสทางการศึกษาสำหรับเด็กด้อยโอกาสโดยชุมชนได้บริจาคที่ดินแปลงที่ 2 ซึ่งมีเนื้อที่ประมาณ 300 ไร่ซึ่งเป็นที่สาธารณะหมู่บ้าน สร้างอาคาร ชั่วคราวแบบกรมสามัญ 1 หลัง ขนาด 3 ห้องเรียน ปี พ.ศ.2545 ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียน แบบ105/29 ขนาด 4 ห้องเรียน ต่อมาปี พ.ศ.2552 ได้ย้ายมาอยู่ที่ใหม่ทั้งหมด 
         ต่อมา พ.ศ.2560 โรงเรียนศรีสระวงค์ ได้รับคัดเลือกจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 2 เป็นโรงเรียนประชารัฐดีใกล้บ้าน(โรงเรียนแม่เหล็ก)โดยมี โรงเรียนบ้านหนาด และโรงเรียนบ้านเสี้ยวมาเรียนรวม
ต่อมา พ.ศ.2562 โรงเรียนศรีสระวงค์ ได้รับคัดเลือกจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 2 เป็นโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล( 1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ ) ปัจจุบัน มีผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 16 คน นักเรียนทั้งหมด 80 คน