พันธกิจ/เป้าหมาย
พันธกิจ/เป้าหมาย

พันธกิจ (Mission)
1.ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาให้สูงขึ้น
2.ส่งเสริมให้นักเรียนมีจิตสำนึกในความเป็นไทย มีคุณธรรมและดำเนินชีวิต ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3.พัฒนาสิ่งแวดล้อมให้ส่งเสริมการเรียนรู้
4.พัฒนาครูให้มีขีดสมรรถนะสูง
5.พัฒนาครูและนักเรียนให้มีทักษะสองภาษา
6.พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน