วิสัยทัศน์
วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์โรงเรียน (Vision)
       โรงเรียนศรีสระวงค์ มีสภาพแวดล้อมสวยงาม ครูและนักเรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความพร้อมสู่ประชาคมอาเชียน บริหารจัดการศึกษาโดยชุมชนมีส่วนร่วม